Strona główna (490)

Strona główna (490)

Polityka prywatności

W związku z faktem iż w dniu 25 .05.2018 r. zaczęło obowiązywać (zgodnie z art. 13 ust. 1)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:Państwa dane znajduja się w naszej bazie i przetwarzamy je jako Administrator

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.gppoland.pl

1) Administrator danych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest FHUP GPP GRZEGORZ KLICH UL GALICYJSKA 32 ,32-087 BIBICE ,NIP 6791128537

Strona: strona internetowa posiadająca adres www.gppoland.net

Użytkownik: każdy podmiot korzystający ze Strony

2) Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych to osoba, z którą możesz się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych przez FHUP GPP GRZEGORZ KLICH. Możesz to uczynić mailowo na adres: greg@gppoland.net lub korespondencyjnie:Grzegorz Klich ul Galicyjska 32,32-097 Bibice 

3) Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzając Państwa dane realizujemy swoje uzasadnione interesy, którymi są w szczególności: zawarcie, wykonanie oraz rozliczenie umów sprzedaży towarów i usług, tworzenie bazy danych kontrahentów.

4/Jaka jest podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażona przez niego zgoda.

5/Jakie dane są gromadzone?

Informacje podane w formularzach zapytanie o produkt i zapytanie ogólne są wykorzystywane przez GPP do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail.

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza przetwarzane są w celu realizacji zlecenia Użytkownika

Dane te to minimum niezbędne do kontaktu Użytkownika z Administratorem (Imię,Nazwa Firmy ,Nazwa Państwa,email,telefon

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zlecenia -zapytania ofertowego

Na naszej stronie używamy również technologii : pliki cookie patrz zakładka cookies

6/Skąd pozyskujemy dane

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy jako wynik wcześniejszej współpracy handlowej

Dane osobowe uzyskujemy poprzez formularze zapytania o produkt ,zapytanie ogólne jaki i kontakt emailowy

7/Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji umów, których stroną jest  FHUP GPP GRZEGORZ KLCH lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8/Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

• Państwa dane przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji zapytania , np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne.

9/Czas przetwarzania danych

Państwa dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji ze strony, zestawieniu statystyk oraz w okresie trwania umowy zawartej z GPP, w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa umowy o świadczenie usług oferowanych przez GPP(nie dłużej nie 5 lat ). Natomiast Państwa dane osobowe w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

10/Twoje uprawnienia

 Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych jest w pełni dobrowolnie, jednakże odmowa podania może skutkować odmową zawarcia umowy.

 Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych – jeśli uznają Państwo, że robimy to niezgodnie z prawem – do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Można to zrobić, wysyłając e-mail lub przesyłając wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane na stronie www dane kontaktowe do inspektora ochrony danych (Grzegorz Klich)

Podane przez Państwa dane nie wynikają z żadnego obowiązku prawnego, a są dobrowolne. Jednak nie podanie danych uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia

11/W jaki sposób chronione są informacje?

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administratorzy posiada wysokiej klasy zabezpieczenia Strony, które chronia dane osobowych przed nieuprawnionym do nich dostępem

12/Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych do Państw Trzecich.

Administratorzy nie będą przekazywali Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z GPP Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z GPP umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni.

13/Zautomatyzowane przetwarzanie

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób ręczny i zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub istotnie wpływać na Państwa sytuację.